عناوین برخی کارگاه های برگزار شده دکتر جلال سلطان احمدی

کارگاه "آیین تنظیم قرارداد"

دانشگاه مفید 1400 و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند - 1398

کارگاه "آثارحقوقی شیوع کرونابر قراردادها"

مرکز مطالعات حقوق - 1398/12/21

کارگاه "تحول در مبانی تعهدات قراردادی"

موسسه حقوقی یکتاداوری - 1399/09/05

کارگاه "اثرتحریم ها بر اجرای قراردادهای داخلی و بین المللی"

کانون تعالی حقوق ایران - 1400

وبینار "نحوه توصیف وحل مسایل حقوقی"

اداره کل پژوهش دانشگاه پیام نور - 1400/09/23

مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص و مقامات موثر در ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر سیلاب ها در برابر قربانیان ناشی از سیل

پژوهشگاه حقوقی شهر دانش - 1401/05/22